Beboer

Beboerdemokrati er en unik styreform, hvor du som beboer kan få afgørende indflydelse. Det gælder alle forhold vedrørende boligforeningen og de enkelte afdelinger.

I afdelingen er afdelingsmødet den øverste myndighed og i boligforeningen er det repræsentantskabsmødet.

På det årlige repræsentantskabsmøde vælges bla. medlemmer til boligforeningens bestyrelse, der har det overordnede ledelsesansvar og er økonomisk og juridisk ansvarlig for boligforeningen og dens afdelinger.

På det årlige afdelingsmøde godkendes regnskab, budget (herunder næste års husleje) og vedligeholdelsesplaner af de fremmødte beboere. Her træffes også beslutninger om fx husdyrhold og sociale aktiviteter i afdelingen.

Det er også på afdelingsmødet, der vælges en afdelingsbestyrelse. Alle myndige personer i en husstand bosiddende i afdelingen kan deltage i afdelingsmødet og kan stille op til valg til afdelingsbestyrelsen.

Som beboer i en familiebolig har du fortrinsret først og fremmest til boliger i din egen afdeling og dernæst til boliger i andre afdelinger i boligforeningen. Fortrinsretten gælder kun hver 2. bolig.

Som beboer i en studiebolig har du IKKE fortrinsret til andre boliger i boligforeningen.

Der er beboerhuse i afdelingerne 13, 22, 23, 25 og 28. Se kontaktoplysninger under afdelingsinfo.

Beboerklagenævnet er en uvildig klageinstans ved Esbjerg Kommune, der behandler uoverensstemmelser mellem lejer og udlejer. Beboerklagenævnet kan kun behandle sager, hvor parterne ikke selv kan nå frem til en forligsmæssig ordning.

Ønsker du en sag for Beboerklagenævnet, skal dette ske skriftligt til Esbjerg Kommune.

Som lejer har man ret til at bytte bolig indbyrdes uanset om man bor hos en almen boligorganisation eller et privat udlejningsselskab. Se mere om boligbytte på bl.dk.

Du kan søge om boligstøtte hos Udbetaling Danmark på borger.dk/boligstoette.

Boligstøtte beregnes og bevilges af Udbetaling Danmark, men udbetales via din husleje.

Du kan få yderligere information om boligstøtte på borger.dk eller ved henvendelse til Udbetaling Danmark på tlf. 70128063.

El afregnes til valgt udbyder fx SE.

Boligforeningen har tegnet en bygningsforsikring, mens du selv skal sørge for en indboforsikring. Glas og kumme er dækket af boligforeningens forsikring.

Er du midlertidigt bortrejst i forbindelse med et studie eller arbejde, kan du søge om tilladelse til at fremleje din bolig ved henvendelse til boligforeningen. Fremleje kan ske i højest 2 år. Se mere om fremleje på bl.dk.

Det er i visse afdelinger tilladt at holde husdyr. Se mere under afdelingsinfo eller i knappen info under hver afdeling i boligoversigten.

Husleje betales forud hver den 1. hverdag i måneden. Betales huslejen for sent tillægges næste måneds leje et rykkergebyr.

Husleje kan betales via:
  - Giro
  - BetalingsService
  - Bankoverførsel til konto i Sydbank reg.nr. 7701 kontonr. 0003333331
  - MobilePay til 30656

Internet afregnes til valgt udbyder fx YouSee.

Opstår der en konflikt mellem 2 eller flere beboere, opfordres der til selv at løse denne konflikt i mindelighed.

Kan dette ikke lade sig gøre, kan du klage over en anden beboer ved at sende en skriftlig klage til boligforeningen. Det er vigtigt, at klagen er konkret og præcis og underskrevet af min. 2 beboere.

Anonyme klager kan ikke danne baggrund for en klagesag.

Hvis boligforeningen vurderer, at en klage er berettiget, sendes en påtale til den pågældende beboer. Kommer der lignende klager over samme person, kan det i yderste konsekvens medføre ophævelse af lejemålet.

Når du har sagt ja til en bolig, skal du underskrive en lejekontrakt snarest muligt. 

Husleje og indskud betales senest 7 dage før overtagelsesdato via bankoverførsel.

Så snart lejekontrakten er underskrevet, hæfter du for betaling af husleje og forbrug - også selvom du senere fortryder og annullerer den indgåede lejekontrakt.

 

 

 

 

Låser du dig selv ude eller mister du dine nøgler, skal du tilkalde en låsesmed. Viceværten må ikke låse op til boligen.

Du hæfter selv for udgiften til låsesmeden.

Er du beboer i en familiebolig og søgende til en ny bolig, skal du for at benytte dit beboerfortrin betale et internt oprykningsventelistegebyr p.t. kr. 125.

Oprykningsventelistegebyret skal betales første gang, når du bliver aktiv søgende og derefter én gang om året sammen med det årlige ajourføringsgebyr, så længe du er aktiv på ventelisten.

Du kan læse mere om det årlige ajourføringsgebyr under Medlem i FAQ.


Ved dødsfald fortsætter ægtefællen automatisk lejemålet.

Ved samlivsophør kan samlever efter mere end 2 års samliv fortsætte lejemålet, såfremt parterne er enige om dette.

Ved skilsmisse kan ægtefælle fortsætte lejemålet, såfremt parterne er enige om dette. Ved tvist kan der søges vejledning hos Statsforvaltningen.

I alle tilfælde skal boligforeningen kontaktes.

Som lejer har du ret til at lave forbedringer i din bolig. Inden du går i gang, skal du søge om tilladelse hos boligforeningen. Du skal selv rekvirere håndværkere og selv finansiere udgiften.

Forbedringsarbejdet kan forøge boligens værdi og give ret til evt. godtgørelse, når du fraflytter boligen.

Se mere om råderet på bl.dk.

TV afregnes til valgt udbyder fx YouSee.

I huslejen opkræves der hver måned et aconto vandbidrag og én gang årligt udarbejdes et forbrugsregnskab. I nogle afdelinger er vandafgiften inkluderet i huslejen og der betales kun for forbruget af varmt vand.

I huslejen opkræves der hver måned et aconto varmebidrag og én gang årligt udarbejdes et forbrugsregnskab.

I tilfælde af akut behov for hjælp udenfor normal arbejdstid kan Den Jyske Kontrolcentral kontaktes på tlf. 76 11 71 71.

Det skal bemærkes, at såfremt reparationen kunne have ventet til førstkommende arbejdsdag, vil regningen fra håndværkeren blive videresendt til dig som lejer.

Det er din forpligtelse at vedligeholde indvendige vægge, lofter, gulve og træværk.

Det er afdelingens forpligtelse at reparere fx døre, vinduer, låse, vandhaner, el-afbrydere og toiletter - dog ikke ved misligholdelse fra lejers side.

Ved behov for hjælp kontakt da din vicevært, som så hurtigst muligt vil sørge for reparation.

I tilfælde af akut behov for hjælp udenfor normal arbejdstid er der i nogle afdelinger tegnet en vagtordning. Se mere under afdelingsinfo.

Se i øvrigt afdelingens vedligeholdelsesreglement.