Fraflytning

Ved fraflytning fra en bolig vil der blive foretaget et fraflytningssyn. Synstidspunktet bliver aftalt, når du opsiger din bolig.

Ved fraflytningssynet udarbejdes en synsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesudgifter, der er normalistandsættelse og hvilke, der er misligholdelse eller dækkes af afdelingen.
Synsrapporten fremsendes på mail ved synet. Du bedes medbringe mobiltelefon eller anden digital enhed, så du kan modtage synsrapporten.

Normalistandsættelse omfatter tapetsering og maling af vægge og lofter samt rengøring af boligen. Du hæfter for udgifterne til normalistandsættelse, men boligforeningen overtager dem gradvist med 1 % pr. måned fra indflytning til fraflytning. Når der er gået 100 måneder, vil boligforeningen helt have overtaget udgifterne til normalistandsættelse.

Du hæfter for udgifterne til misligholdelse.

Du kan selv vælge at istandsætte boligen før fraflytning. Søg evt. råd og vejledning hos ejendomsfunktionæren.
 
Er boligen istandsat håndværksmæssigt korrekt, vil du få hele dit indskud retur i flytteopgørelsen.

Udviser synsrapporten et overskud, udbetales der som regel allerede 1 - 2 uger efter fraflytningssynet et acontobeløb via din NEM-konto.

Du vil modtage en endelig flytteopgørelse senest 8 uger efter fraflytningssynet. De samlede udgifter til istandsættelse samt din andel heraf vil fremgå af flytteopgørelsen. Udgifterne til istandsættelse kan afvige i forhold til de på synsrapporten oplyste udgifter, men din andel af udgifterne må max. være 10 % højere end, hvad der er oplyst på synsrapporten.

Udviser flytteopgørelsen et overskud, udbetales beløbet via din NEM-konto. Har du et beboerindskudslån, vil vi overføre beløbet til kommunen som afdrag på dit lån.

Udviser flytteopgørelsen et underskud, skal beløbet indbetales til boligforeningen inden 14 dage.

Du har som lejer 3 måneders opsigelse til den 1. i en måned. Du kan vælge at fraflytte boligen før de 3 måneder og vi vil forsøge at genudleje boligen hurtigst muligt. Lykkes dette ikke, hæfter du for lejemålet i alle 3 måneder.

Vi gør opmærksom på, at dit beboerfortrin i en familiebolig falder bort, når du opsiger din bolig.

Du vil modtage en bekræftelse på genudlejning, så snart en ny lejekontrakt er underskrevet.

Opsigelse skal være skriftlig. Opsigelseblanket findes under kontakt.