Medlem

Ønsker du at bevare dit medlemskab og opnotering på ventelisten, skal du betale et årligt ajourføringsgebyr p.t. kr. 125. Girokort fremsendes i god tid før forfald. Det er muligt at tilmelde betalingen til BetalingsService.

Er du beboer i boligforeningen og søgende til en ny bolig, skal du sammen med det årlige ajourføringsgebyr betale et internt oprykningsventelistegebyr p.t. kr. 125.

Indbetales ajourføringsgebyret ikke, vil dit medlemskab blive slettet og du må starte forfra på ventelisten, hvis der senere opstår behov for en bolig.

Som beboer i en familiebolig har du fortrinsret først og fremmest til boliger i din egen afdeling og dernæst til boliger i andre afdelinger i boligforeningen. Fortrinsretten gælder kun hver 2. bolig.

Som beboer i en studiebolig har du IKKE fortrinsret til andre boliger i boligforeningen.

Boligtilbud sendes til flere ansøgere ad gangen. I tilbuddet er anført hvilket nummer i rækken af ansøgere, du er til boligen. Kan du få boligen, anbefaler vi, at du ser den, før du underskriver en lejekontrakt.

Får du tilbudt en studiebolig, skal du fremsende dokumentation for din uddannelse, inden du kan underskrive en lejekontrakt.

Du vil blive stillet i bero på ventelisten, hvis du enten takker nej eller slet ikke svarer på et boligtilbud.

Tilbud sendes via mail.

Esbjerg kommune og boligorganisationerne har med virkning fra 1. oktober 2020 indgået en fælles udlejningsaftale.

Aftalen gør det muligt at udleje et antal boliger efter de fleksible udlejningskriterier og kriterierne prioriteres således:

For alle AB’s afdelinger - undtagen afdeling 22:

1. Tilflyttere til Esbjerg Kommune, som er i arbejde.
Den boligsøgende eller dennes ægtefælle/samlever har arbejde minimum 20 timer om ugen. Arbejdet dokumenteres ved fremlæggelse af dokumentation for ansættelsesforholdet. Ansættelsesforholdet skal træde i kraft senest 3 måneder efter overtagelse af boligen.

2. Nyuddannede i op til 1 år efter endt videregående uddannelse/fagmæssig erhvervsuddannelse.
Uddannelsen dokumenteres ved fremlæggelse af dateret bevis for afsluttet uddannelse/bestået prøve for fagmæssig erhvervsuddannelse.

3. Socialt kriterie.
Personer med særlige behov på grund af sygdom, handicap, gangbesvær eller lignende samt ældrenærhed, hvor livskvalitet og tryghed fremmes ved at være tæt på familien. Dokumentation via lægeerklæring, som fremvises ved underskrivelse af lejekontrakten.

Skilsmisse/separation/samlivsophør, hvor den boligsøgende har bopæl i Esbjerg kommune.Fortrinnet omhandler familier, som har haft fælles folkeregister adresse i minimum 5 år forud for skilsmisse/separation/samlivsophør.

Fortrinnet er gældende i op til 1 år efter datoen for skilsmisse/separation/samlivsophør, og skal dokumenteres ved fremlæggelse af skilsmisse- eller separationspapirer og/eller bopælsattest.

For AB’s afdeling 22:

1. Tilflyttere til Esbjerg Kommune, som er i arbejde.
Den boligsøgende eller dennes ægtefælle/samlever har arbejde minimum 20 timer om ugen. Arbejdet dokumenteres ved fremlæggelse af dokumentation for ansættelsesforholdet. Ansættelsesforholdet skal være trådt i kraft senest 3 måneder efter overtagelse af boligen.

2. Tilflyttere til kommunen, som er under uddannelse.
Fagmæssig erhvervsuddannelse og SU berettigede uddannelser, dog undtaget 9. og 10. klasse samt enkeltfag på VUC og HF. Uddannelsen skal være påbegyndt senest 3 måneder efter indflytning.
Uddannelsen dokumenteres ved fremlæggelse af erklæring af uddannelsesinstitutionen eller kopi af uddannelsesaftale/lærlinge-/elevkontrakt.

3. Personer bosat i Esbjerg Kommune, som er i arbejde.
Boligsøgende, som er bosat i Esbjerg Kommune og som er i arbejde minimum 20 timer om ugen.
Arbejdet dokumenteres ved fremlæggelse af dokumentation for ansættelsesforholdet.
Ansættelsesforholdet skal være trådt i kraft senest 3 måneder efter overtagelse af boligen.

For at komme i betragtning til kriterierne via de fleksible udlejningsregler, skal man være aktiv boligsøgende og betale det årlige ajourføringsgebyr.

Nødvendig dokumentation skal fremvises ved underskrift af lejekontrakt. 

Bemærk: Afslås et boligtilbud tildelt via den fleksible udlejning, kan der efterfølgende kun søges via den almindelige venteliste.

Som følge af ny lovgivning skal du ikke længere være medlem af boligforeningen, men alene opnoteres på ventelisten og tildeles et ventelistenummer.
På ventelisten er man enten passiv eller aktiv.

For at blive opnoteret på venteliste til en familiebolig skal du være fyldt 15 år, men du skal være fyldt 18 år for at få en bolig.

Det koster kr. 200 at blive opnoteret på venteliste til en familiebolig og derefter et årligt ajourføringsgebyr p.t. kr. 125. 

For at blive opnoteret og få en studiebolig, skal du være fyldt 17 år.

Det er gratis at blive opnoteret på venteliste til en studiebolig.

Et medlemskab er personligt, men kan overdrages til ægtefælle/samlever i.f.m. dødsfald.

Du har svaret "Ja tak" til en bolig:
Er du nummer 1 af flere ansøgere til boligen, bedes du kontakte boligforeningen på tlf.  75 12 85 44 snarest muligt og senest ved svarfristens udløb, så vi kan aftale nærmere omkring besigtigelse af boligen og underskrift af kontrakt.
Har vi ikke hørt fra dig senest ved svarfristens udløb, vil vi give boligen til den næste interesserede ansøger.

Er du nummer 2 eller derefter af flere ansøgere til boligen og du kan få den, vil du blive kontaktet af boligforeningen efter svarfristens udløb.
Kan du ikke få boligen, vil du fortsat stå søgende på ventelisten og vil modtage et tilbud igen, når vi næste gang har en ledig bolig, der opfylder dine søgekriterier.

Dit nummer til boligen fremgår af dit tilbudsbrev. 

Svarer du "Ja tak" på et boligtilbud og kan få boligen, får du mulighed for at se den, før du giver dit endelige svar på tilbuddet.


Du har svaret "Nej tak" til en bolig:
Du vil blive slettet for den boligtype, som du har fået tilbudt.
Husk at tilrette dine søgekriterier, hvis du ikke længere ønsker at være søgende til én af de afdelinger, du står på venteliste til.

Har du helt specifikke ønsker til fx. størrelse, pris eller lignende på din bolig, bedes du kontakte boligforeningen, så vi kan få opdateret dine søgekriterier. Det er desværre ikke muligt via funktionen Søg Bolig at søge på boligens størrelse og pris.


Intet svar:
Du vil blive stillet i bero på ventelisten.
Det samme gælder tilbud på garager.

Ønsker du ikke længere at være medlem af boligforeningen, bedes du kontakte os på tlf. 75 12 85 44 eller på mail post@abesbjerg.dk

Bemærk! Når dit medlemskab er blevet slettet, må du starte forfra på ventelisten, hvis du ønsker et medlemskab igen.

For at blive opnoteret på venteliste til en familiebolig skal du være fyldt 15 år, men du skal være fyldt 18 år for at få en bolig.

Det koster kr. 200 at blive opnoteret på venteliste til en familiebolig og derefter et årligt ajourføringsgebyr p.t. kr. 125.

For at blive opnoteret og få en studiebolig, skal du være fyldt 17 år.

Det er gratis at blive opnoteret på venteliste til en studiebolig.

Der er en venteliste til hver afdeling i boligforeningen. Ledige boliger tildeles efter anciennitet på ventelisten og for familieboliger også efter fortrinsret. Fortrinsretten gælder kun hver 2. bolig.

Det kan være svært at sige præcis hvor lang ventetid, der er til en bolig.

Under de enkelte afdelinger er anført en anslået ventetid. Den anslåede ventetid er gældende for ikke - beboere. Beboere i familieboliger har fortrinsret og ventetiden vil ofte være kortere.